Állásajánlatok

Nr. 3086/ 09.11.2023

ANUNȚ

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL, VACANT, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, MUNCITOR/ FOCHIST CU NORMĂ ÎNTREAGĂ


Liceul Tehnologic „Gábor Áron“ Vlăhița, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, vacantă, de muncitor/ fochist,  studii medii.


Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform articolul nr.14 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale:

  • nivelul studiilor – studii medii;
  • calificare – zidar, pietrar, tencuitor/ tâmplar universal;
  • vechime de specialitate – 3 ani de vechime în funcție de zidar/ tâmplar;
  • certificat de fochist sau este în curs de calificare;
  • abilități de lucru în echipă.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

- 09.11.2023 – 29.11.2023, de luni până vineri, în intervalul orar 0800-1400 depunerea dosarelor la sediul unității;

- 04.12.2023, începând cu ora 800 proba scrisă la sediul unității;

- 04.12.2023, începând cu ora 1200  proba interviu la sediul unității.

Conform art. 14 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului Liceului Tehnologic „Gábor Áron” Vlăhița;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția școlară;

4. copiile carnetului de muncă și/sau raportului de salariat din programul REVISAL;

5. cazierul judiciar;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae în format european în limba română.


Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actul de identitate, documentele de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Detalii privind calendarul complet, bibliografia de concurs și fișa postului sunt disponibile accesând site-ul www.gaboraroniskola.ro la rubrica Noutăți. Cerințele sunt în conformitate cu fișa postului muncitor. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Liceul Tehnologic „Gábor Áron“ cu sediul în orașul Vlăhița, Județul Harghita, Str. Mihai Eminescu Nr. 2, Județul Harghita, telefon 0266/246897, e-mail Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

DIRECTOR,

Tankó Csilla

 

Anexe

 

Jelvényünk

Újdonságok

Kapcsolat

Telefon/Fax: +40 266 246 897

E-mail: gs.gaboraron@eduhr.ro

 

Postacím:

Hargita megye - jud. Harghita

Szentegyháza - Vlăhiţa

Utca: Mihai Eminescu, szám: 2/B

Irányítószám: 535800

 

Pszichológus:
MIKLÓS CSILLA
0745295089

Fejlesztő pedagógus:
SZIKSZAI ORSOLYA
0744107871

Logopédus:
LACZKÓ KŐSZEGI GYÖNGYVÉR
0745195263