Állásajánlatok

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL, VACANT, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, SECRETAR CU NORMĂ ÎNTREAGĂ, CU STUDII SUPERIOARE

Nr.999/03.06.2021

Liceul Tehnologic „Gâbor Âron" Vlăhiţa, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale, vacantă, de secretar, studii superioare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:

- nivelul studiilor - studii superioare (diplomă de licenţă cu foaia matricolă/ suplimentul la diplomă);

- vechime - nu este cazul;

- cunoştinţe experimentate de operare-utilizare PC şi Internet, dovedit prin certificat de profil ECDL; 

- cunoaşterea limbii române şi maghiare, scris şi vorbit (dovedite cu diplomă de bacalaureat şi cu certificatele de competenţe lingvistice de comunicare orală în limba română şi în limba maghiară);

- cunoştinţe de comunicare şi relaţii publice;

- cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;

- abilităţi de lucru în echipă.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

- 11.06.2021 -25.06.2021, ora 15:00, de luni până vineri, în intervalul orar 12:00 -15:00 depunerea dosarelor la sediul unităţii;

- 29.06.2021, ora 10:00 proba scrisă la sediul unităţii;

- 30.06.2021, ora 10:00 proba interviu la sediul unităţii.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului Liceului Tehnologic „Gâbor Âron" Vlăhiţa;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia şcolară (certificat de profil ECDL, diplomă de bacalaureat, certificatele de competenţe lingvistice de comunicare orală în limba română şi în limba maghiară);

4. copiile carnetului de muncă şi/sau raportului de salariat din programul REVISAL;

5. cazierul judiciar;

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae în format european în limba română.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actul de identitate, documentele de studii, certificatul de profil ECDL, diplomă de bacalaureat cu certificatele de competenţe lingvistice de comunicare orală în limba română şi în limba maghiară, şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Detalii privind calendarul complet, bibliografia de concurs şi fişa postului sunt disponibile accesând site-ul www.gaboraroniskola.ro la rubrica Noutăţi. Cerinţele sunt în conformitate cu fişa postului secretarului. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Liceul Tehnologic „Gâbor Âron" cu sediul în oraşul Vlăhiţa, Judeţul Harghita, Str. Mihai Eminescu Nr. 2, Judeţul Harghita, telefon 0266/246897, e-mail Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

DIRECTOR.

Tankó Csilla

 

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Jelvényünk

Kapcsolat

Telefon/Fax: +40 266 246 897

E-mail: gs.gaboraron@eduhr.ro

 

Postacím:

Hargita megye - jud. Harghita

Szentegyháza - Vlăhiţa

Utca: Mihai Eminescu, szám: 2/B

Irányítószám: 535800

 

Pszichológus:
MIKLÓS CSILLA
0745295089

Fejlesztő pedagógus:
SZIKSZAI ORSOLYA
0744107871

Logopédus:
LACZKÓ KŐSZEGI GYÖNGYVÉR
0745195263